Studieaanbod

 
1ste graad
1ste jaar
1ste graad
2de jaar
2de graad
3de jaar en 4de jaar
3de graad
5de jaar en 6de jaar
       

Latijn

Economie en organisatie

Economie + 4u wiskunde Economie - Moderne talen
STEM Klassieke talen Economie + 5u wiskunde Economie - Wiskunde
Moderne "nieuwe stijl" (*) Maatschappij en welzijn Latijn + 4u wiskunde Economie - Wetenschappen
  Moderne talen en wetenschappen Latijn + 5u wiskunde Latijn - Moderne talen (**)
  STEM - wetenschappen Wetenschappen Latijn - Wetenschappen (**)
    Wetenschappen - STEM Latijn - Wiskunde (**)
      Moderne talen - Wetenschappen
      Wetenschappen - Wiskunde
(*) Moderne "nieuwe stijl" vervangt het
vroegere moderne, handel en STV
    (**) Vanaf schooljaar 2021-22

Eerste graad

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... Welke richting past best bij jou?

We zijn ervan overtuigd dat je leraar van het zesde leerjaar jou goed kent en dus een goede wegwijzer kan zijn! Misschien kunnen onderstaande omschrijvingen jou ook nog helpen bij je keuze:

Doe je graag talen?
Ben je bereid om elke avond woordjes in te studeren?
Ben je geïnteresseerd in de levenswijze en de geschiedenis van de oude Romeinen?
Zie je het zitten om al je Latijnse kennis te verzamelen en zo een tekst te vertalen?

→  Dan kies je best de optie Latijn!

Ben je graag tussen de mensen?
Kook je graag of ben je handig en creatief?
Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen?
Ben je nieuwsgierig naar hoe je medemens denkt en leeft?
Moet je al hard werken voor je punten op je rapport?

→ Dan zal de optie sociaal-technische vorming (STV) jou wellicht bekoren! 

Hou je van uitdagingen?
Ben je een sterke leerling die interesse heeft voor wetenschappen?
Zou je graag zelf een computerprogramma kunnen schrijven?

→ Dan is de optie STEM iets voor jou!

Haal je in de meeste vakken op school goede punten?
Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen, de wereld ...?
Heb je interesse in hoe betalingen gebeuren, hoe inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden?

→ Dan ben jij misschien iemand voor moderne wetenschappen!

Moet je al hard werken voor je punten op je rapport?
Heb je interesse in hoe betalingen gebeuren, hoe inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden?
Vind je Frans en Engels leuke talen en wil je erover bijleren?
Zie je jezelf later aan een bureau werken?

→ Dan is handel misschien iets voor jou!

Onderwijskiezer

Tweede graad

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

De studierichting Economie behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven. In het derde jaar focussen we op het ondernemen en richten we zelfs een heuse mini-minionderneming op. We brengen de marketingmix in de praktijk. Ook het reilen en zeilen op de Vlaamse arbeidsmarkt komt uitgebreid aan bod. In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei ... het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren. In onze school kun je kiezen tussen een leerweg 5 (met 5 uur wiskunde) of leerweg 4 (met 4 uur wiskunde).

In het complementaire deel van de 2de graad worden de vakken MuzArt en MenS gegeven. In MuzArt komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming. Er is bovendien ruimte voor uitvoering en experiment.
Het vak MenS staat voor "Mens en Samenleving" en behandelt relevante onderwerpen die in gedragswetenschappen, sociale en cultuurwetenschappen aan bod komen.

De studierichting Wetenschappen biedt jou een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Naast Wetenschappen is er ook de mogelijkheid om Wetenschappen-STEM te volgen. In die richting staan 4 uren STEM in de lessentabel, opgesplitst in STEM-IT (2 uur) en STEM-project (2 uur).
In de richtingen Wetenschappen en Wetenschappen-STEM leer je het wetenschappelijk denkproces aan.

Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Onderwijskiezer

Derde graad

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid.

In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

 • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen
  (leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen ...);
 • competentie op vlak van taalbeschouwing
  (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen ...);
 • interculturele competenties
  (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Voor de component wiskunde kan in de derde graad de 6 uur-cursus - via het complementair gedeelte - nog uitgebreid worden tot 8 uur. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Onderwijskiezer